Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach

ul. Jedności Robotniczej 18, 69-100 Słubice

 

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.bpmigslubice.naszbip.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-09

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-07-09

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Mińska, adres poczty elektronicznej biblioteka@slubice.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 957582372. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Biblioteki ma 2 kondygnacje. Prowadzi do niego wejście główne z ul. Jedności Robotniczej. Do głównego wejścia prowadzi podjazd dla osób poruszających na wózku. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego holu. Szatnia znajduje się na prawo od wejścia. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika biblioteki. Komunikację między piętrami zapewniają schody. W budynku brak windy. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie został wyposażony w windy, które mogą przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, pochylni, platform oraz informacji głosowych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach nie posiada miejsca parkingowego przeznaczonego dla postoju osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Informujemy, że na teren Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach można wejść z psem asystującym.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Informacje

Liczba wyświetleń: 596
Utworzono dnia: 31.03.2020
Dokument wprowadził:
Renata Zając
Dokument opublikował:
Renata Zając
Dokument wytworzył:
Agnieszka Mińska

Historia publikacji

  • 23.08.2021 11:30, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 31.03.2020 14:18, Administrator
    Edycja strony: DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  • 31.03.2020 14:17, Administrator
    Dodanie strony: DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI